مشخصات فایل{مقایسه هیجان خواهی،صفات شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مصرف کننده مواد سنتی و صنعتی}

مشخصات فایل /مقایسه هیجان خواهی،صفات شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مصرف کننده مواد سنتی و صنعتی/ اِس پی|مشخصات فایل|32031027|spi1990524|هیجان خواهی,صفات شخصیتی , حمایت اجتماعی ادراک شده , افراد مصرف کننده ,مواد سنتی , صنعتی
با ما همراه باشید با موضوع مقایسه هیجان خواهی،صفات شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مصرف کننده مواد سنتی و صنعتی

.0001pt;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed >color:black >دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه روانشناسیcolor:black >

center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed >

font-family:"B Titr";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;color:black;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA >پايان نامه براي دريافت درجه
کارشناسي ارشد
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"B Titr";color:black;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA >(M. A.)
115%;font-family:"B Titr";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;color:black;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA > در روانشناسی بالینی
mso-bidi-language:FA >

center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed >mso-bidi-language:FA >مقایسه هیجان خواهی،صفات شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black > در افراد مصرف کننده مواد سنتی و صنعتیcolor:black >

embed >"B Lotus";mso-bidi-language:FA >چکیده

center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed >

text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed >mso-bidi-language:FA >هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه هیجان خواهی،صفات شخصیتی و
حمایت اجتماعی ادراک شده
line-height:115%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Arial;
mso-hansi-font-family:Arial;color:black > در افراد مصرف کننده مواد سنتی و صنعتی بود.
طرح
این پژوهش علی-مقایسه­ای بود و
line-height:115%;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA >جامعه آماری در
این پژوهش شامل کلیه افراد وابسته به مواد و مراجعه کننده به کمپ ترک اعتیاد عین الحیات شهر خوی در مهر و آبان
ماه 1397 بود. در این پژوهش از تمام افراد وابسته به مواد که به کمپ ترک اعتیاد
عین الحیات مراجعه کرده بودند 60 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش تصادفی ساده
انتخاب شدند، از بین 60 نفر 30 نفر وابسته به مواد مخدر سنتی و 30 نفر وابسته به
مواد مخدر صنعتی انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار
mso-bidi-language:FA >spssline-height:115%;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA >استفاده شد. برای
توصیف اطلاعات از شاخص های آمار توصیفی
شامل فراوانی،میانگین و انحراف معیار و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس چند
متغیره(مانوا)استفاده شد.
line-height:115%;font-family:"B Nazanin";color:black >نتایج نشان داد که color:black;mso-bidi-language:FA >بین 14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Arial;
mso-hansi-font-family:Arial;color:black >هیجان خواهی (
line-height:115%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Arial;
mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-bidi-language:FA >001/0
mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-bidi-language:
FA >>
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-bidi-language:FA >P
mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black >، 14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Arial;
mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-bidi-language:FA >90/260=
mso-bidi-font-family:"B Nazanin";color:black;mso-bidi-language:FA >Fline-height:115%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Arial;
mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-bidi-language:FA >
115%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:
Arial;color:black >حمایت اجتماعی ادراک شده (
Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-bidi-language:FA >001/0mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-bidi-language:
FA >>
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-bidi-language:FA >P
mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black >، 14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Arial;
mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-bidi-language:FA >67/68=
mso-bidi-font-family:"B Nazanin";color:black;mso-bidi-language:FA >Fline-height:115%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Arial;
mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-bidi-language:FA >)
115%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:
Arial;color:black >، و صفات شخصیتی (
mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-bidi-language:
FA >001/0
font-family:"Times New Roman",serif;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:
Arial;color:black;mso-bidi-language:FA >>
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-bidi-language:FA >Pline-height:115%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Arial;
mso-hansi-font-family:Arial;color:black >،
mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-bidi-language:
FA >34/15=
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"B Nazanin";color:black;
mso-bidi-language:FA >F
line-height:115%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Arial;
mso-hansi-font-family:Arial;color:black >در افراد وابسته به مواد سنتی و
صنعتی تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتایح
این مطالعه نشان داد که افراد وابسته به مواد صنعتی به میزان بیشتری از هیجان
خواهی،صفات شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده
می­کنند .

text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed >

عنوان
فهرست صفحه

mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman" >فصل
اول کلیات پژوهش
.. 1
mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-bidi-language:AR-SA;mso-no-proof:yes >

10.0pt;margin-left:0in;text-align:right;tab-stops:right dotted 450.8pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-hansi-font-family:"Times New Roman" >1-1مقدمه 2 mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-bidi-language:AR-SA;mso-no-proof:yes >

10.0pt;margin-left:0in;text-align:right;tab-stops:right dotted 450.8pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-hansi-font-family:"Times New Roman" >2-1بیان مسئله 4 mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-bidi-language:AR-SA;mso-no-proof:yes >

10.0pt;margin-left:0in;text-align:right;tab-stops:right dotted 450.8pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-hansi-font-family:"Times New Roman" >3-1اهمیت و ضرورت پژوهش.. 9 mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-bidi-language:AR-SA;mso-no-proof:yes >

10.0pt;margin-left:0in;text-align:right;tab-stops:right dotted 450.8pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-hansi-font-family:"Times New Roman" >4-1اهداف پژوهش.. 9 mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-bidi-language:AR-SA;mso-no-proof:yes >

10.0pt;margin-left:0in;text-align:right;tab-stops:right dotted 450.8pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-hansi-font-family:"Times New Roman" >5-1فرضیات پژوهش..