مشخصات فایل{مبانی نظری و پیشینه علل انزوای اجتماعی دختران مجرد}

مشخصات فایل /مبانی نظری و پیشینه علل انزوای اجتماعی دختران مجرد/ اِس پی|مشخصات فایل|40216260|spi1990524|مبانی نظری و پیشینه علل انزوای اجتماعی دختران مجرد
با ما همراه باشید با موضوع مبانی نظری و پیشینه علل انزوای اجتماعی دختران مجرد

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 مقدمه .......................................................... 15

2-2 تحقیقات داخلی ............................................... 16

2-3 تحقیقات خارجی ........................................... 20

2-4 جمع‌بندی تحقیقات پیشین .............................. 22

2-5 نظریات انزوای اجتماعی ....................... 24

2-5-1 نظریات روانشناختی انزوای اجتماعی ..................... 24

2-5-1-1 آثار تحلیلی فروید و کلین ................... 25

2-5-1-2 انزوای اجتماعی، تجرد و جنسیت (لاینرمن،گیلیگان،راکر و برگمن و مانتر) ......... 26

2-5-1-3 انزوای اجتماعی در ارتباط با محیط زندگی شخص (نظریه سیلورمن، هورتولانوس و همکارانش) ..... 28

2-5-2 نظریات جامعه شناختی انزوای اجتماعی (با تمرکز بر رویکرد روابط اجتماعی).... 29

2-5-2-1 اهمیت روابط اجتماعی .......................... 31

2-5-2-1-1روابط اجتماعی و تندرستی فردی .................... 31

2-5-2-2 اهمیت اجتماعی روابط اجتماعی ............ 35

2-5-2-3 روابط اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی ........... 37

2-5-2-4 روابط اجتماعی و تغییرات در محیط اجتماعی ......... 38

2-5-2-5 پیامدهای اجتماعی روابط اجتماعی ................. 39

2-5-2-6 انزوای اجتماعی به عنوان شکلی از محرومیت اجتماعی ... 42

2-5-2-7 علل انزوای اجتماعی ............................. 45

2-5-2-8 رویکرد شبکه ای ................................... 48

2-5-2-9رویکرد تنهایی .......................................... 50

2-6 چارچوب نظری .................................................. 54

2-7 مدل نظری ..................................................… 60