مشخصات فایل{تحقیق با موضوع اینترنت و سرمایه اجتماعی}

مشخصات فایل /تحقیق با موضوع اینترنت و سرمایه اجتماعی/ اِس پی|مشخصات فایل|40277753|spi1990524|تحقیق با موضوع اینترنت و سرمایه اجتماعی
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق با موضوع اینترنت و سرمایه اجتماعی

توضیحات:

تحقیق با موضوع اینترنت و سرمایه‌ی اجتماعی24صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع اینترنت و سرمایه‌ی اجتماعی

24صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

چكیده

آیا ارتباطات اینترنتی، تعهد اجتماعی، مشاركت و تماس بین فردی را افزایش،كاهش یا تكمیل می‌سازد؟

مدرك و دلیلمان حاصل بررسیهای به عمل آمده درخصوص211/39 بازدید كننده وب سایت انجمن جغرافیای ملی، یكی از اولین بررسی‌های وب در مقیاس وسیع می‌باشد.حاصل بررسی فوق، حاكی از این بودكه تأثیر متقابل افراد آنلاین ارتباط رودررو وتلفنی شان را، بدون افزایش،یاكاهش آن، تكمیل می‌سازد. با این وجود تأثیرات اینترنت منحصراً مثبت نمی‌باشد.افراطی‌ترین كاربران اینترنت كمتر به جامعه آنلاین پایبند می‌باشند.با در نظر گرفتن موارد فوق الذكر، دلیل و مدرك ما متضمن این موضوع است كه اینترنت ازهنگامیكه باجریان وامور زندگی روزمره عجین گشته،به صورت پدیده ای متعارف معرفی شده است.

بررسی تأثیرات اینترنت بر سرمایه اجتماعی

اینكه چگونه اینترنت برسرمایه اجتماعی تأثیرمی‌گذارد،نه مساله‌ای جزیی و نه ‌نامفهوم می‌باشد. رابرت پوتنام(5) از دهة‌ سال 1996 نرخ نزولی را در مشاركت مدنی آمریكایی ثبت نموده است. این كاهش،توانایی تحلیل رفته شهروندان را در راستای تبیین و سازماندهی نیاز به حكومت مناسب و جنبشی به دور از زندگی اجتماعی را دربرگرفته و احساس بیگانگی روانشناختی را افزایش می‌دهد.

مدرك و دلیل پوتنام انواعی از سرمایه اجتماعی به شرح ذیل را در بر می‌گیرد:

الف)سرمایه شبكه‌ایی: برقراری رابطه با دوستان،همسایگان،خویشاوندان وهمكارانی كه تبادل كالاها‌ وخدمات، اطلاعات و مفهومی از تعلق را به طور چشمگیرتأمین می‌نماید. ولمن، فرانك

ب) سرمایه اشتراكی: مشاركت در سیاست و سازمانهای خیریه كه فرصتهایی را برای مردم در راستای تعهد به ‌ایجاد دستاوردهای مشترك، و نیل به بیان نیازها و تمایلاتشان فراهم می‌نماید.

فهرست برخی ازمطالب:

اینترنت و سرمایه‌ی اجتماعی

چكیده

بررسی تأثیرات اینترنت بر سرمایه اجتماعی

آیا اینترنت سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد؟

آیا اینترنت سرمایه اجتماعی را كاهش می‌دهد؟

چگونه ممكن است اینترنت بیگانه باشد؟

آیا اینترنت سرمایه اجتماعی را تكمیل می‌سازد؟

نگاهی اجمالی به مطالعه كاربران اینترنت

پژوهش و بررسی مربوط به انجمن جغرافیایی ملی

افرادی كه آن لاین می‌باشند چه كاری انجام می‌دهند؟

چه كسی به فعالیت اینترنتی می‌پردازد؟

سرمایه اجتماعی در عصر اینترنت

سرمایه شبكه‌ایی

سرمایه مشاركتی

تعهدات اجتماعی

چگونه اینترنت ممكن است بر سرمایه اجتماعی تأثیر گذارد؟

اینترنت ، هم خوب ، هم بد