مشخصات فایل{بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن}

مشخصات فایل /بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن/ اِس پی|مشخصات فایل|41015486|spi1990524|بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن ,پایان نامه , دانلود پایان نامه , پروژه , دانلود پروژه , مقاله , دانلود مقاله , تحقیق , دانلود تحقیق , پایان نامه علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان , دانلود پایان نامه علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان , پروژه علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان , د
با ما همراه باشید با موضوع بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن

دروغگویی عادت زشتی است كه وقتی در یك جامعه یا در یك فرد پیدا شود، میزان استفاده از نیروهای جامعه را كاهش می‌دهد، اعتماد سلب می‌گردد و در نتیجه نظم و روال امور ضعیف می‌شود. و چون این عادت زشت از كودكی در كودك شكل می‌گیرد باید جلوی بروز این پدیده را از كودكی گرفت و به درمان آنها اقدام كرد.

این موضوع در 5 فصل انجام شده است. در فصل اول در بارة ضرورت و اهمیت تحقیق و هدف كلی آن و روش آماری و وسیلة تحقیق و محدودیت تحقیق و تعریف واژه‌ها و وظیفه‌های تحقیق صحبت شده است كه فرضیه‌ها عبارتند از :

1- آموزشهای نادرست خانواده و الگوهای ناصحیح ارائه شده توسط والدین، باعث دروغگویی در كودكان می‌شود.

2- انتظارات معقول والدین و اطرافیان كودك، باعث كاهش دروغگویی آنان می‌شود.

3- دروغگویی بیشتر كودكان از احساس كمبود و نیازهایشان سرچشمه می‌گیرد.

و در فصل دوم در مطالعات گسترده در بارة دروغگویی، علل و درمان آن صحبت شده همچنین به عوامل تربیتی و اجتماعی آن پرداخته شده و در بارة هر یك مفصلاٌ توضیح داده شده است. و در آخر فصل دوم در باره پیشنه تحقیق كه از دو تحقیق مشابه تحقیق خود استفاده شده است. صحبت شده است و آن دو تحقیق نقد و بررسی گردیده است.

در فصل سوم تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات از كتابها و مجلات و مقالات و پژوهش نامه‌های پراكنده مربوط به موضوع گردآوری شده است و همچنین شیوة گزینش جمعیت آماری كه تعداد 60 نفر از معلمان آموزشی ابتدائی مشهد هستند و از بین مدارس ابتدائی مشهد بطور تصادفی انتخاب شده‌اند. و همچنین متغیرها و تعاریف عملی آنها و یك متن پرسشنامه نوشته شده است.

در فصل چهارم روش آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها است. از روش آماری پیمایشی استفاده شده است و در بارة هر سئوال پرسشنامه یك جدول و نمودار ترسیم شده و در آخر هم برای هر فرضیه یك جدول و نمونه آورده شده است و در زیر هر نمودار توصیفی بیان شده است.

در فصل پنجم نتیجه گیری از داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها شده و در كل نتیجه گرفته می‌شود كه تمام عوامل ذكر شده در دروغگویی كودكان مؤثر بوده، مخصوصاٌ عوامل خانوادگی و كمبودها كه این پدیده راتشدید می‌كند و بعد محدودیتهای اجرای تحقیق كه همان عدم دسترسی به تحقیقات مشابه بوده و چند كاربرد و توصیه به اولیاء و دست اندركاران تعلیم و تربیت و در آخر هم فهرست منابع و مأخذ آورده شده است.

فهرست مطالب:

فصل اول مقدمه تحقیق
مقدمه
موضوع تحقیق
خلاصه تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقق
اهداف ‌تحقیق
روش آماری
ابزار تحقیق
محدودیت تحقیق
تعریف اصطلاحات و تعارف عملیاتی متغیرها
فصل دوم بررسی پیشینهة تحقیق
مقدمه
برخورد با دروغگویی و عدم صداقت کودک
علائم و نشانه‌های دروغگو
علل دروغگویی
الف ) عوامل اجتماعی
۱ـ جلب توجه و تحسین ‌
۲ـ بدآموزی
۳ـ احساس کمبودها ‌
۴ـ احساس حقارت
۵ـ لاف زنی و گزافه گویی
۶ـ تأثیر نفوذهای بد
۷- بی تفاوتی محیط زندگی کودک نسبت به دروغگویی و راستگویی
۸ـ میل به جلب اعتبار و کسب امتیازات ثانوی
۹- آرزوو رؤیا
ب – عوامل تربیتی ‌
۱- آموزشهای نادرست خانواده
۲-بی اعتمادی طفل نسبت به. ..
۳ـ ترس
۴ـ آزمایش والدین
۵ـ کمبود محبت
۶ـ تهدید کودک به انجام عملی که اجرا شدنی نیست.
۷ـ انتظار و توقع بیش از حد از کودکان
ج ) درمان دروغگویی
۱- تعدیل انتظارات ‌
۲- نشان دادن ارزش راست گفتن
۳- اجازه بیان احساسات
فصل سوم روش تحقیق
مقدمه
روش آماری و تجزیه وتحلیل داده‌ها
تجزیه وتحلیل داده‌ها
فصل چهارم نتایج تحقیق
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
کل فرضیه‌ها و سئوالات
فصل پنجم بحث و تفسیر نتایج تحقیق
نتیجه گیری
محدودیت‌های اجرای تحقیق
کابردها
فهرست منابع و مأخذ